Servisnet SIA noteikumi - līgums ar juridisku vai fizisku personu.

1. Domena vārda reģistrācija.
1.1. Pēc pasūtījuma izdarīšanas domēna vārda reģistrācija nevar tikt atcelta.
Jums tas būs jāapmaksā, kaut arī pēc minūtes jau būsiet pārdomājis.
1.2. Lai mēs varētu Jums piereģistrēt domēna vārdu,
nepieciešama uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai pases kopija,
ja reģistrējat domēna vārdu kā privātpersona.
1.3. Abonēšanu var pārtraukt paziņojot 3 mēnešus pirms nākamā rēķina saņemšanas.
1.4.Ja domēna vārds iegādāts par akcijas cenu, to var pārcelt uz citu reģistratūru,
tikai piemaksājot starpību akcijas cenu un tirgus cenu.
2. SSL sertifikāti.
2.1. Pēc pasūtīšanas vairs nevar atteikties no SSL sertifikāta.
Samaksātā nauda nevar tikt atmaksāta.
2.2. Abonēšanu var pārtraukt, paziņojot 3 mēnešus pirms nākamā rēķina saņemšanas.
3. Hostings, VPS, e-pasti.
3.1. Abonēšanu var pārtraukt, paziņojot 1 mēnesi pirms nākamā rēķina saņemšanas.
4. IP telefona numuri. SIP.
4.1.Lai reģistrētu IP telefona numuru, mums nepieciešama
Jūsu uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija ar adresi vai privātpersonai, pases kopija
un pēdējā, uz jūsu adresi saņemtā, komunālo maksājumu rēķina kopija.
4.2. Iemaksātais avanss netiek atmaksāts. Varat to tikai iztērēt.
5. Datorprogrammas un aktivāciju kodi.
5.1. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, jums ir pienākums to apmaksāt! No šīs preces nav iespējams atteikties.
6. Naudas atmaksa
6.1. Nauda tiek atmaksāta uz Jūsu bankas kontu, no kura tā tika saņemta.
6.2. Ja apmaksa saņemta uz elektroniskās naudas kontu, atmaksāts tiek uz to pašu kontu.
6.3. Ja sapmaksa saņemta ar bankas karti, iespējama papildus komisijas maksa, apmēram 5%, kuri tiks atrēķināti no atmaksājamās summas.
6.4. Naudas atmaksa iespejama precēm tikai ja pasūtījums nav apstiprināts.
6.5. Naudas atmaksa nav iespējama pakalpojumiem, kuri minēti punktos 1,2,3,4,5.
6.6. Par interneta pakalpojumiem naudas atmaksa nav iespējama. Ja pakalpojums vairs nav nepieciešams, paziņojiet par to mums pirms nākošā rēķina saņemšanas!
7. Līgums stājas spēkā ar apmaksas saņemšanas brīdi un ir spēkā līdz preces vai pakalpojuma piegādei.
8. Līguma noteikumi var tikt mainīti jebkurā brīdī, par nopietnākajām izmaiņām Jums tiks paziņots.

SIA Servisnet
2015
2019Servisnet SIA terms and conditions - agreement with legal or natural person.
1. Domain Name Registration.
1.1. Once an order is placed, the domain name registration cannot be canceled.
You will have to pay for it, even if you have changed your mind in a minute.
1.2. In order for us to register your domain name,
copy of company registration certificate or passport is required,
if you register a domain name as an individual.
1.3. Subscription can be canceled 3 months before receiving your next bill.
1.4.If a domain name is purchased at a bargain price, it can be transferred to another registrar,
just by paying the difference between the stock price and the market price.
2. SSL certificates.
2.1. Once you have ordered, you cannot opt ​​out of the SSL certificate.
The money paid cannot be refunded.
2.2. Subscription can be canceled 3 months before receiving your next bill.
3. Hosting, VPS, emails.
3.1. You may cancel your subscription 1 month in advance of receiving your next invoice.
4. IP phone numbers. SIP.
4.1. For SIP registration we need:
Copy of your company registration certificate with address or private, passport copy
and a copy of the last utility bill you received at your address.
4.2. The advance paid shall not be refunded. You can only spend it.
5. Computer programs and activation codes.
5.1. After confirming your order, you are obliged to pay for it! It is not possible to opt out of this Item.
6. Refund of money
6.1. The money will be refunded to the bank account from which it was received.
6.2. If the payment is received to an electronic money account, the refund will be made to the same account.
6.3. If you pay by bank card, there is an additional fee of about 5%, which will be deducted from your refund.
6.4. Refunds are only possible for goods that have not been confirmed.
6.5. No refund is possible for the services mentioned in points 1,2,3,4,5.
6.6. No refunds for internet services. If you no longer need the service, please let us know before you receive your next invoice!
7. The contract shall take effect upon receipt of payment and shall remain in force until the delivery of the good or service.
8. The terms of the Agreement may be changed at any time, and any major changes will be notified to you.


SIA Servisnet
2015
2019